Generelle standardbetingelser for SIMTEQ softwareløsninger

Generelle standardbetingelser for software løsningerne REVINAV og SIMTEQ PRODUCTION ENHANCEMENT COLLECTION, opdateret 08/12-2021

1. SIMTEQ A/S

SIMTEQ A/S er et IT- og konsulenthus med speciale i hosting og udvikling af ERP løsninger til Microsoft Dynamics platformen. SIMTEQ A/S’s produkter er udelukkende rettet mod erhvervskunder, som er registreret med gyldigt CVR nummer og der tilbydes derfor ikke salg til privatpersoner.

2. Anvendelse

Følgende standardbetingelser gælder for samarbejdet mellem Køber og SIMTEQ A/S (som også dækker over SIMTEQ A/S’s datterselskaber), med mindre andet er aftalt skriftligt.

I det følgende vil kun SIMTEQ A/S være nævnt, men det følgende skal tolkes som SIMTEQ A/S og dennes datterselskaber.

3. Fakturering og betaling

Fakturering sker fra SIMTEQ A/S.

Softwarelicenser faktureres forud for en periode på et år.

Ved udebleven betaling i mere end 10 dage fra forfaldsdato, kan SIMTEQ A/S lukke adgang til softwaren eller helt ophøre licensaftalen. For at få genåbnet adgang til softwaren skal kunden indbetale det forfaldne beløb imklusive tilskrevne gebyrer og renter frem til betalingstidspunktet.

4. Priser

SIMTEQ A/S forbeholder sig ret til løbende at ændre priser med 3 måneders varsel.

5. Varighed og opsigelse

Licensaftaler er gældende for en periode på 1 år og forlænges automatisk med ny tilsvarende bindingsperiode, med mindre den skriftligt er blevet opsagt.

Opsigelse af licensaftaler på software skal ske skriftligt til SIMTEQ A/S senest 30 dage før udløb af en bindingsperiode.

SIMTEQ A/S kan til enhver tid opsige licensaftaler med et varsel på 90 dage. Eventuel refusion af forudbetalt beløb sker i dette tilfælde forholdsmæssigt. Såfremt SIMTEQ A/S foretager væsentlige ændringer af forringende art i kundevilkårene, kan kunden opsige aftale med 30 dages varsel. Forudbetalt abonnement vil i sådanne situationer undtagelsesvis blive tilbagebetalt forholdsmæssigt.

Ophører en licensaftale som følge af en opsigelse eller misligholdelse, er det Købers ansvar at udskrive data til arkivformål. Køber kan anmode om at få udleveret data efter aftale, inden licensaftalen ophører. Udlæsning af data faktureres efter medgået tid. Anmodningen kan senest ske op til 12 måneder efter, at adgangen til systemet er lukket. Data slettes herefter.

6. SIMTEQ A/S’ ansvar

SIMTEQ A/S er kun ansvarlig for egne ydelser og handlinger. SIMTEQ A/S er ikke ansvarlig for forhold, der er relateret til 3. part og/eller kunden.

SIMTEQ A/S er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tab af data, tab forårsaget af IT-virus eller lignende, uanset om disse tab måtte skyldes SIMTEQ A/S’s forhold.

Hvis der kan påvises og dokumenteres et direkte tab, som skyldes SIMTEQ A/S, kan SIMTEQ A/S ifaldes en bod, hvis denne godkender dokumentationen. Et eventuelt bodsbeløb beregnes af licensvederlaget og kan maksimalt udgøre 25% af dette.

7. Tavshedspligt

Parterne er omfattet af markedsføringslovens § 19. SIMTEQ A/S har tavshedspligt om alle informationer, som SIMTEQ A/S måtte komme i besiddelse af om kunden. SIMTEQ A/S skal sikre, at modtagne oplysninger ikke videregives eller anvendes til andre formål end de, der følger det aftalte.

8. Databeskyttelse

Begge parter garanterer, at de vil overholde alle forpligtelser ifølge lov om behandling af personoplysninger.

9. Force Majeure

Til force majeure henregnes strejke, lockout, brand, oversvømmelser, omfattende driftsforstyrrelser, krigstilstand, myndighedernes foranstaltninger, udebleven eller fejlagtig leverance fra underleverandører, tyveri, hærværk eller andre hændelser, hvor SIMTEQ A/S bliver ude af stand til helt eller delvist at opfylde sine forpligtelser. Ved force majeure er SIMTEQ A/S berettiget til at udskyde eller annullere sine ydelser.

10. Tvister

Enhver uoverensstemmelse vedrørende aftalen, dens fortolkning eller udfyldning skal afgøres ved retten i Herning.